در ابتدا زبان آموز در سایت ثبت نام اولیه خود را انجام می دهد و زمان مصاحبه با دکتر پیرهانی را مشخص می کند.

بعد از مصاحبه ، دکتر پیرهانی مدل و مدت زمان دوره زبان آموز را مشخص می کند و بعد از تکمیل برنامه آموزشی، این برنامه را جهت اجراء برای تیم آموزش مرکز ارسال می نمایند.

بعد از مشخص شدن برنامه ی دقیق آموزشی توسط دکتر پیرهانی، جزئیات و نحوه ی برگزاری کلاس ها در پروفایل زبان آموز بارگذاری می شود تا از زمان و چگونگی اجرای دوره ی آموزشی خود مطلع گردد.

پس از شروع دوره ی زبان آموز، دکتر پیرهانی هر هفته یک بار در کلاس های زبان آموز حضور پیدا می کنند تا با ارزیابی دقیق ایشان، از اجرای درست برنامه ی آموزشی اطمینان پیدا کنند.